Rozumiem, zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Jest to rzecz normalna, stosowana praktycznie na każdej stronie internetowej. Więcej informacji o Cookies znajdziecie Państwo tutaj: Informacje o Cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

HYBRYDA

w harmonii z naturą...

HYBRYDA - ekologiczny sposób na Twoją
przyszłość bez trosk i zmartwień
Bioekocent
Bio-Duo
BioDisc BE-BL
BioDisc BA-BD
BioPura 4-6
Profesjonalne doradztwo, projektowanie, wykonawstwo i serwis w zakresie budowy:
przydomowych oczyszczalni ścieków
separatorów substancji oleistych i ropopochodnych
systemów zagospodarowania wody deszczowej
przyłączy wodno - kanalizacyjnych
drenaży rozsączających, studni chłonnych,
odwodnień budynków i działek
Usługi dodatkowe:
pomiary i odbiory geodezyjne
geologiczne badania gruntu
projekty techniczne i budowlane
dokonywanie zgłoszeń przed Starostwem
uzyskiwanie pozwoleń na budowę
operaty wodno - prawne
prace ziemne z użyciem koparko - ładowarki
niwelacja terenu, skarpowanie
usługi transportowe

OFERTA:


BIURO HANDLOWE:


HYBRYDA Zbigniew Pisula

ul. Wałbrzyska 25/119
58-100 Świdnica
(budynek Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolnictwa oddz. Świdnica)

NIP: 8841558466

Copyright

Atesty, certyfikaty, aprobaty, normy, świadectwa, rekomendacje, badania jakościowe :

 

 

Jakie warunki należy spełnić aby móc znakować przydomowe oczyszczalnie ścieków znakiem "CE" ?


Aby wiążąco odpowiedzieć Państwu na to pytanie niezbędne będzie przeprowadzenie krótkiej analizy wszystkich wymogów i zasad wynikających z aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, tak więc :

 

  Od momentu wstąpienia Polski do UE obowiązują nas również przepisy wspólnotowe dot. wyrobów budowlanych zgodne zDyrektywą 89/106/EWG małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM, RLM) do 50, od dnia 1 listopada 2010r objęte są skonsolidowana normą zharmonizowaną EN-12566-3:5 +A1 2009. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993r (Dz.U.Nr.55, poz. 251 z póżniejszymi zmianami) art. 19. ust. 1 stosowanie Polskich norm jest dobrowolne. Wymogi stosowania obowiązujących norm nakładają jednak przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. Powołując się na Prawo Budowlane, w tym miejscu należy przytoczyć następujący zapis :

 

"Osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonanie tych funkcji zgodnie z przepisami obowiązującymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość."

 

Dotyczy to oczywiście wszystkich uczestników procesu budowlanego. Prawo Zamówień Publicznych nakazuje :

 

"zamawiający opisuje przedmiot zamówieniaza za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane w opisywaniu przedmiotu zamówienia w procedurach zamówień publicznych nie polega przy tym na automatycznym przenoszeniu treści danej normy. Oznacza natomiast opis z poszanowaniem postanowień normy z możliwością dokonywania korekt, określania wymagań minimalnych, czy też nie przewidzianych przez daną normę."

 

Wyrób budowlany jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków nadaje się więc do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany "CE", co oznacza że dokonano jego oceny zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3, art. 5 ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych. Na tej podstawie producent wystawia deklarację zgodności i znakuje wyrób budowlany znakiem "CE". Sposób znakowania "CE" oraz zakres dodatkowych procedur określaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w/s systemów oceny zgodności , wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostkiuczestniczące w ocenie zgodności , oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem "CE" (Dz.U.Nr195, poz. 2011). Stosownie do par. 7 ust.1 powyższego rozporządzenia przez wystawienie deklaracji zgodności producent wyrobu budowlanego oświadcza, że wyrób budowlany jest zgodny ze sharmonizowaną specyfikacja techniczną wyrobu (dla oczyszczalni jest to norma).

 

Dla przydomowych oczyszczalni objętych zakresem wymienionych wyżej norm obowiązuje system oceny zgodności nr: 3.W systemie tym do zadań producenta należy przeprowadzenie zakładowej kontroli produkcji , a do zadań laboratorium notyfikowanego należy przeprowadzenie wstępnego badania typu. Wykaz jednostek notyfikowanych dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.


Podsumowując wykonaną analizę obowiązujących norm i przepisów, aby producent przydomowych oczyszczalni ścieków mógł wprowadzić swoje wyroby na rynek powinien przeprowadzić badania w laboratorium notyfikowanym, uzyskany raport porównać z obowiązującym w/w rozporządzeniem i jeśli uzyskane wyniki parametrów ścieków oczyszczonych spełnią powyższe warunki, producent ma prawo wystawić deklarację zgodności oraz znakować wyrób znakiem "CE".

 

Podstawę do wprowadzenia do obrotu osadników gnilnych do oczyszczalni przydomowych daje norma 12566-1 orazRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakiem "CE" (Dz.U.Nr 195, poz.2011).

 

Drugi etap oczyszczania  ścieków, a więc wszelkiego rodzaju formy instalacji drenażowych, rurowych, tunelowych, filtrów piaskowych, czy roślinnych, zawarte są w części drugiej przytoczonej Normy 12566-2.

 


Dyrektor Techniczno - handlowy
HYBRYDA - Świdnica
mgr Zbigniew Pisula
  • Certyfikaty Oczyszczalni Biologicznych EKOPOL

  • Aprobaty, atesty i wyróźnienia Oczyszczalni CENTROPLAST

  • Atesty, certyfikaty oczyszczalni SOTRALENTZ

  • Aprobaty i Deklaracje zgodności POZPLAST

  • Atesty, certyfikaty oczyszczalni KINGSPAN

 

 

Świadectwa i rekomendacje dla oczyszczalni prod. "SOTRALENTZ" :

 


 

Świadectwa i rekomendacje dla oczyszczalni biologicznych "CENTROPLAST":